Ticaret Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ‘Kişiye Karşı Suçlar’ Başlıklı İkinci Kısmının ‘Malvarlığına Karşı Suçlar’ Başlıklı Onuncu Bölümü arasında olup 155’inci maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, Güveni Kötüye Kullanma Suçu; başkasına ait olan, yalnızca muhafaza etmek yahut başkaca bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine verilmiş olan bir mal üzerinde kişinin zilyetliğin …

Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık

Öncelikle Rüşvet Suçunun ne olduğuna değinmek gerekirse; bir kamu görevlisinin yalnızca görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması veya yapmaması için herhangi bir kişi tarafından yasadışı yollarla kendisine yahut göstereceği başka bir kişiye menfaat sağlaması şeklinde meydana gelen suça Rüşvet Suçu denilmektedir. Rüşvet Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Millete ve Devlete Karşı Suçlar başlığı …

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Özel Belgede Sahtecilik Suçunu tanımlamak için öncelikle özel belgenin ne olduğunu incelemek gerekmektedir. Özel belge; gerçek yahut tüzel kişiler arasındaki ilişkilerin kurulması amacıyla herkes tarafından düzenlenip kullanılabilen belgelere denilmektedir. Özel belgeler de resmî belgeler gibi ispat gücü ile hukuki sonuçlar doğurabilmektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ‘Kamu Güvenine Karşı Suçlar’ başlıklı dördüncü bölümünün 207’nci maddesinde …

Zimmet Suçu

Kamu görevlisi tarafından, görevi itibari ile kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimle yükümlü olduğu malı kendi veya bir başkasının zimmetine geçirmesi ile zimmet suçu vücut bulmaktadır. Zimmet Suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler başlıklı 4. Kısmında, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar kapsamında madde 247 …

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmî Belgede Sahtecilik Suçunu tanımlamak için öncelikle resmî belgenin ne olduğunu incelemek gerekmektedir. Buna göre; kamu görevlisinin görevi gereği usul ve esaslara uygun olarak düzenlemesi gereken her türlü belgeye resmî belge denilmektedir. Bunun yanı sıra; özel belge niteliği taşımasına rağmen herhangi bir şekilde sahtecilik söz konusu olduğu durumlarda resmî belge gibi işlem gören özel belgelere …

Rüşvet Suçu

Rüşvet Suçu; bir kamu görevlisinin yalnızca görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması veya yapmaması için herhangi bir kişi tarafından yasadışı yollarla kendisine yahut göstereceği başka bir kişiye menfaat sağlaması şeklinde meydana gelen bir suç şeklidir. Rüşvet Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Millete ve Devlete Karşı Suçlar başlığı altında yer alan 252’nci maddesinde özel …

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M.155) Genel Bilgi Türk Ceza Kanunun 155’inci maddesinde tanımlanan güveni kötüye kullanma suçu; başkasına ait olan bir malın muhafaza etmek ya da belirli bir şekilde kullanmak üzere devredilmesi durumunda kişinin mal hakkında, kendisinin ya da bir başkasının yararına olacak şekilde tasarrufta bulunması veya devrinin  yapıldığını inkar edilmesi fiillerinin gerçekleşmesi ile …

İrtikap Suçu

İrtikap Suçu; bir kamu görevlisinin, görevinin ona sağladığı nüfuzu veya güveni kötüye kullanarak kendisine veya üçüncü bir kişiye yarar sağlamak veya bu doğrultuda vaatte bulunmak amacıyla kişileri icbar* veya ikna etmesi ya da karşısındaki kişide mevcut olan hatadan yararlanmak suretiyle ondan fayda elde etmesi veya etmeyi vadetmesi şeklinde meydana gelen bir suç şeklidir. İrtikap Suçu, …

Zimmet Suçu Yargıtay Kararları

Banka Parasının Zimmete Geçirilmesi Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2010/6032 E., 2010/16926 K. İHTİLASEN ZİMMET NİTELİKLİ ZİMMET ZİMMET 4389 S. BANKALAR KANUNU (MÜLGA) [ Madde 22 ] 5411 S. BANKACILIK KANUNU [ Madde 160 ] “İçtihat Metni” Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü; …

Meslekten Çıkarma Cezası Nedir

Devlet memurluğundan çıkarma bir daha devlet memuru olamama anlamına gelir. Meslekten çıkarma kararı ise devlet memurluğundan çıkarma anlamına gelmemekle birlikte jandarma ve polis memurları için verilen bir karardır. Jandarma ve polis memurları için düzenlenen disiplin kanunu gereği meslekten çıkarma kararları verilirken bazı suç tipleri sonucu devlet memurluğundan çıkarma kararı da verilebilecektir. Meslekten çıkarma kararı ile …

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın