Meslekten Çıkarma Cezası Nedir

Ankara avukat

Devlet memurluğundan çıkarma bir daha devlet memuru olamama anlamına gelir. Meslekten çıkarma kararı ise devlet memurluğundan çıkarma anlamına gelmemekle birlikte jandarma ve polis memurları için verilen bir karardır. Jandarma ve polis memurları için düzenlenen disiplin kanunu gereği meslekten çıkarma kararları verilirken bazı suç tipleri sonucu devlet memurluğundan çıkarma kararı da verilebilecektir. Meslekten çıkarma kararı ile devlet memurluğundan çıkarma kararları idari işlem niteliğinde kararlardır. İdari işlem olduğundan dolayı da idari işlemin iptali davasına konu olurlar. Yani jandarma, polis yahut devlet memuru statüsünde bulunan kişiler hakkında yapılan bu işlemlere karşı ancak idari yargıda idari işlemin iptali davası açılır.

Meslekten Çıkarma Cezası Nedir?

Meslekten çıkarma cezası, kanunda sayılan disiplin suçlarını işleyen jandama ve polis memurlarına disiplin kurulları tarafından verilen ve mesleklerinin sonlandırılması anlamına gelen bir disiplin cezası türüdür. Evet meslekten çıkarma bir disiplin cezasıdır. Çünkü disiplin kanununda yer almıştır ve her disiplin suçu meslekten çıkarmayı gerektirmez. Meslekten çıkarma cezasına karşı açılacak idari işlemin iptali davasında memur davalarına bakan avukatlar ile çalışılması tavsiye olunur.

Kamu Görevinden Çıkarma Cezası Nedir?

Kamu görevinden çıkarma cezası adından da anlaşılacağı üzere aslında genel olarak devlet memurluğundan çıkarma olarak tanımlansa da dar anlamıyla meslekten çıkarmaları da içine almaktadır. Kamu görevinden çıkarma, devlet memurluğundan çıkarma bir nevi meslekten ihraç olmak anlamına gelmektedir.

Hangi Hallerde Devlet Memurluğundan Çıkartılır?

Devlet memurluğundan çıkarma kararı 657 sayılı kanunda sayılmış olmakla birlikte özellikle memur suçları dediğimiz ve Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan suç tiplerinin işlenmesi ile de verilmektedir. Örneğin rüşvet, zimmet, irtikap, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık gibi suçlar bakımından devlet memurluğundan çıkarma kararı verilecektir. Peki devlet memurluğundan çıkarma kararı verildiğinde bu her zaman doğru bir karar mıdır? Tabii ki de hayır. Çünkü devlet memurluğundan çıkarma kararı diyelim ki rüşvet suçunu işlediğinden bahisle verilmiş olsun. Ancak hala ceza yargılamasında devam eden bir soruşturma yahut kovuşturma varsa bu durumda masumiyet karinesi gereği suçu ispat edilinceye kadar herkes suçsuz kabul edileceğinden ve de kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığından verilen karar erken ve hukuka aykırı nitelik taşıyabilecektir. Bundan dolayıdır ki gerekçeli savunma hayat kurtarır prensibi gereği açılacak iptal davasının sebep, konu, maksat, yetki ve şekil unsurları bakımından irdelenmesi ve de savunmaların bu unsurlar dikkate alınarak yapılması elzem olacaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası sadece mesleki durum itibari ile mesleğin sonlanması olarak dar kapsamlı düşünülmemeli, ailenin de ekonomik ve psikolojik bakımdan etkilendiği unutulmamalıdır.

Zina Etmek Memurluğa Engel mi?

Zina, ceza kanunlarına göre suç değildir. Ahlaka aykırı eylem olarak tanımlanan zina ancak boşanma sebebi olabilir. Zinanın, meslekten çıkarma olarak tanımlanması yahut memurluğa engel teşkil etmesi; özel hayatın gizliliğini ihlal niteliğinde bir işlem olacağı kanısındayız. Nitekim ahlaki zayıflık olarak tanımlansa dahi bunun fuhuş suçunu oluşturacak bir niteliğe kavuşmaması durumunda ağır sonuçlar doğurması, hem ölçülülük ilkesine hem de özel hayatın gizliliği prensibine aykırılık teşkil edecektir.

Memurun Alabileceği En Ağır Ceza Nedir?

Memurun alabileceği en ağır ceza tabii ki de devlet memurluğundan çıkarma, devlet memurluğundan ihraç olma olacaktır. Bunu jandarma ve polis memurları bakımından da düşünecek olursak en ağır ceza hem devlet memurluğundan çıkarma hem de meslekten çıkarma kararıdır diyebiliriz. Ancak unutmamak gerekir ki idareler yani meslekten çıkarma kararı veren idari birimin bu kararı vermesi ilanihaye doğrudur diyemeyiz. Zira amirlerin kanaatleri yahut olayın özelliği itibari ile düşündükleri her zaman kesin doğrudur denilemeyeceğinden son karar mercii idari yargı birimi olan idare mahkemeleri olacaktır. Karar kesinleşinceye kadar hatta Danıştaydan ret kararı gelmesi dahi işlemi doğru kılmayacaktır. Yargılama Anayasa mahkemesi bireysel başvuruya kadar taşınabilir ve hak arama özgürlüğü çerçevesinde buradan dahi olumlu karar alınarak kişi mesleğine dönebilir. Unutmayın ki hukuk, görüş meselesidir ve memur davalarına bakan avukatınızın görüşü bir şekilde sonuç doğurarak bir şekilde olumlu kararlar alınabilir. Umudunuzu kesmeden mücadele etmeye devam etmelisiniz.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın